Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 18 augustus 2022.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Consumenten (B2C) Mykillerbodymotivation BV

Artikel 1. Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van MKBM;

Bedenktijd: de periode van veertien kalenderdagen vanaf de ontvangst van het/de Product(en) door de Consument, waarbinnen de Consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met MKBM;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Producten: alle door MKBM op grond van de Overeenkomst aan de Consument te leveren producten;

Diensten: alle door MKBM op grond van de Overeenkomst aan de Consument te leveren diensten, waaronder maar niet beperkt tot (online) cursussen of trainingen;

MKBM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYKillerbodymotivation BV, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Purmerland 95, 1451 MJ Purmerland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63088924, tevens handelend onder de handelsnaam Mykillerbodymotivation en het merk MKBM waarmee MKBM biedt de Producten op afstand aan de Consument aan via de Website, zoals bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;

Overeenkomst: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door MKBM georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, de Overeenkomst uitsluitend tot stand komt met behulp van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Website: de websites mykillerbodymotivation.com en mkbmshop.com waar de Consument langs elektronische weg de Producten van MKBM kan bestellen.

Artikel 2. Identiteit van MKBM

 • MYKillerbodymotivation BV , tevens handelend onder de handelsnamen MKBM, MKBMshop, MKBM Publishing, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Purmerland, Nederland, zijnde gebruiker van deze Algemene Voorwaarden

Adres: Purmerland 95, 1451 MJ Purmerland;
Telefoonnummer: 085 - 0441011
E-mailadres: klantenservice@mykillerbodymotivation.com
KvK-nummer: 63088924
BTW-nummer: NL855087146B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MKBM, elke bestelling van de Consument en elke Overeenkomst die tussen MKBM en de Consument tot stand komt.
 • Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld.
 • Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • De Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden te aanvaarden alvorens de Overeenkomst te sluiten, bij gebreke waarvan geen Overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling via de Webshop en het aanvinken van de tekst “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en privacybeleid” houdt acceptatie van de Algemene Voorwaarden in.

Artikel 4. Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van MKBM zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en kunnen door MKBM worden herroepen. MKBM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen indien een wijziging in het BTW-tarief daartoe aanleiding geeft. Indien een aanbod na het sluiten van de Overeenkomst wijzigt, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren binnen 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging in het aanbod door MKBM.
 • Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen en MKBM behoudt zich het recht voor de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.
 • De duur van alle aanbiedingen is beperkt tot “zolang de voorraad strekt” of de duur vermeld op de Website. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding vervalt de aanbieding automatisch en kan de consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als MKBM gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. MKBM kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren op de Website exact overeenkomen met de echte kleuren van de Producten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden MKBM niet.

Artikel 5. Bestellingen

 • De Consument kan bestellingen plaatsen op de op de Website beschreven wijze.
 • Indien MKBM daarvoor gegronde redenen heeft, is MKBM gerechtigd een bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de Overeenkomst te verbinden. In dat geval wordt de Overeenkomst ontbonden of gewijzigd. Indien de Consument niet akkoord gaat met de wijziging van de Overeenkomst, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren binnen 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging in het aanbod door MKBM.
 • Indien MKBM een bestelling niet accepteert of MKBM bijzondere voorwaarden aan de Overeenkomst wil verbinden, deelt MKBM dit binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling mee aan de Consument.
 • MKBM accepteert geen bestellingen wanneer MKBM het woonadres van de Consument niet kan vaststellen en/of wanneer de Consument jonger is dan achttien jaar.
 • MKBM kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van andere feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien MKBM op grond van dit onderzoek geldige redenen heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is MKBM gerechtigd een gemotiveerde bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, tot stand op het moment dat de Consument bij MKBM een bestelling plaatst op basis van het aanbod van MKBM, daarmee het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden.
 • Voordat de Consument de mogelijkheid heeft om tot betaling van de Producten over te gaan, wordt aan de Consument een overzicht van de geselecteerde Producten getoond.
 • MKBM bevestigt de ontvangst van de bestelling langs elektronische weg (via e-mail).
 • Voor zover de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft MKBM passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal MKBM daartoe passende veiligheidsmaatregelen treffen.

Artikel 7. Prijzen, betalingen en verzendkosten

 • De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Een bijdrage in de verzendkosten zal voorafgaand aan het moment van bestellen separaat aan de Consument worden aangegeven. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte, de plaats van levering en de gekozen verzendmethode.
 • Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Consument direct een bevestiging per e-mail, alsmede een aparte e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld staan.
 • De Consument kan de bestelde Producten betalen met IDEAL en creditcards (Visa, MasterCard, American Express, Maestro, Carta Si, Cartes Bancaires).
 • Bij betaling met creditcard behoudt MKBM zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard, de beschikbaarheid van voldoende saldo voor het afschrijven van het aankoopbedrag en/of de juistheid van de adresgegevens van de Consument te verifiëren. MKBM behoudt zich het recht voor om de aankoop met een creditcard te weigeren.
 • De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MKBM te melden.
 • Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat MKBM de Consument op de hoogte heeft gesteld van de te late betaling en de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en binnen deze termijn nog steeds niet is betaald, Termijn van 14 dagen is de Consument wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag en is MKBM gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500; en 5% over de daaropvolgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. MKBM kan ten gunste van de Consument afwijken van deze bedragen en percentages.

Artikel 8. Levering en risico

 • MKBM betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde Producten.
 • MKBM verzendt geaccepteerde en betaalde bestellingen zo spoedig mogelijk in volgorde van binnenkomst.
 • De bestelling wordt afgeleverd op het door de Consument opgegeven adres. Indien de Consument niet thuis is op het moment van bezorging, is MKBM bevoegd de Producten bij de buren van de Consument af te leveren.
 • MKBM streeft ernaar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig kalenderdagen nadat de bestelling is geaccepteerd uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 • Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk dertig kalenderdagen vanaf de datum van plaatsing van de bestelling bericht. De Consument heeft in een dergelijk geval het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal MKBM het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terugbetalen. De Consument is verplicht de gekochte Producten af ​​te nemen op het moment waarop deze door MKBM ter beschikking worden gesteld.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van de Producten berust bij MKBM tot het moment van bezorging aan de Consument op het opgegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De Consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats(en) af te nemen op het moment dat MKBM deze volgens de Overeenkomst aan de Consument aflevert of ter beschikking stelt. Indien de Consument dit nalaat, komen de hieruit voortvloeiende kosten, inclusief de in artikel 8.1 en 8.2 genoemde verzendkosten, voor rekening van de Consument.
 • Indien de Consument weigert of nalaat het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de Consument.
 • Indien de Consument een onjuist bezorgadres opgeeft, heeft MKBM het recht om extra verzendkosten in rekening te brengen bij de Consument.
 • Overschrijding van de levertijden geeft de Consument geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit deze Overeenkomst of enige andere daarmee samenhangende Overeenkomst, behoudens het bepaalde in artikel 8.5.
 • MKBM doet haar uiterste best om de Website zo actueel mogelijk te houden. Indien een Product onverhoopt niet op voorraad is, neemt MKBM binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling contact op met de Consument.

Artikel 9. Herroepingsrecht

 • De Consument heeft het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien (14) kalenderdagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst van het Product of het laatste Product in het geval van meerdere Producten besteld in eenzelfde bestelling.
 • Het Herroepingsrecht is niet uitdrukkelijk van toepassing op de volgende Producten en/of Diensten:
- Producten die volgens specificaties van de consument zijn geproduceerd;
- Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
- Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid;
- Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
- Verzegelde audio- of video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  • Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product(en) en de verpakking. De Consument zal het Product slechts in de mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. De Consument zal het/de Product(en) op dezelfde wijze hanteren en inspecteren als hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het Product die voortvloeit uit het gebruik ervan dat verder gaat dan noodzakelijk is.
  • Indien de Consument gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht, dient hij MKBM via het modelformulier onderaan deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te stellen van zijn naam, de naam van het Product, het aantal Producten, het bestelnummer en zijn voornemen tot herroeping. Algemene Voorwaarden of op een andere ondubbelzinnige manier, zoals e-mail, brief of telefoon (zoals vermeld in artikel 2). MKBM stuurt onverwijld een ontvangstbevestiging van de melding van herroeping naar de Consument.
  • Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 9.3 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug aan MKBM. De Consument heeft aan deze verplichting voldaan als hij het Product(en) binnen deze termijn aan MKBM heeft geretourneerd. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, zal hij het Product, samen met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking retourneren naar het adres van MKBM. Het risico en de bewijslast voor het tijdig en deugdelijk uitoefenen van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  • De Consument draagt ​​de kosten voor het retourneren van het/de Product(en).
  • De geretourneerde Producten dienen zich in een staat te bevinden die overeenkomt met normaal gebruik voor montagedoeleinden, zoals gebruikelijk in een winkel, en dienen te zijn voorzien van de originele labels en/of tags. Indien een Product in kwaliteit is verslechterd en/of de originele labels en/of labels zijn verwijderd, behoudt MKBM zich het recht voor om de aankoopprijs van het Product in rekening te brengen of niet terug te betalen.
  • MKBM zal de aankoopprijs en de in rekening gebrachte verzendkosten binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de Consument MKBM op de hoogte heeft gesteld van de retourzending van de Producten terugbetalen, op voorwaarde dat het betreffende Product onbeschadigd, ongedragen, ongewassen, ongebruikt, ongewijzigd en in de originele staat is. originele verpakking en met labels. MKBM zal de aankoopprijs pas terugbetalen nadat de Producten door MKBM zijn ontvangen of wanneer de Consument bewijs levert dat hij deze heeft teruggezonden.
  • Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, is MKBM niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen. MKBM zal voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de Consument heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

  Artikel 10. Klachten

  • MKBM beschikt over een klachtenprocedure zoals beschreven in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. MKBM behandelt klachten van de Consument overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  • MKBM is verplicht Producten te leveren die aan de Overeenkomst beantwoorden.
  • Indien het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Consument MKBM zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na levering van het Product aan de Consument, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen, dan wel binnen bekwame tijd nadat het gebrek kon ontstaan. redelijkerwijs ontdekt zijn. De melding dient te worden verzonden naar het e-mailadres klantenservice@mykillerbodymotivation.com.
  • Kleine afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, afwerking, dessin etc., die in de handel aanvaardbaar worden geacht of technisch onvermijdelijk zijn, vormen geen grond voor klachten.
  • Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft de Consument de keuze om de betreffende Producten bij retournering door MKBM te laten repareren, dan wel te laten vervangen door nieuwe Producten, tenzij dit onmogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden gevergd. van MKBM. In dat geval zal MKBM de factuurwaarde van de Producten aan de Consument vergoeden bij retournering van de reeds ontvangen Producten.

  Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

  • MKBM blijft de volledige eigenaar van het geleverde Product(en) totdat de koopprijs volledig is betaald.

  Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

  • De Intellectuele Eigendomsrechten op de (ontwerpen) van de Producten en/of Diensten, alsmede de teksten, afbeeldingen, lay-out, databanken, foto’s en ander (statisch of bewegend) beeldmateriaal, formaten, software, merken, domeinnamen en overige materialen voortvloeiend uit de Website en/of de Producten en/of Diensten zijn eigendom van MKBM.
  • De Consument heeft niet het recht de Website (of delen daarvan) op enigerlei wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De Consument mag geen wijzigingen in de geleverde Producten aanbrengen, tenzij dit uit de aard van de geleverde Producten voortvloeit of schriftelijk is overeengekomen. De Consument mag uitsluitend een hyperlink naar de Website aanmaken voor louter informatieve doeleinden voor Consumenten. Het creëren van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is ten strengste verboden.

  Artikel 13. Bijzondere bepalingen voor online cursussen.

  • De online cursist heeft toegang tot de online cursus voor een aaneengesloten periode van twaalf (12) weken, ingaande op de dag van de eerste login op de daarvoor bestemde webomgeving. De eerste login dient plaats te vinden binnen twee weken na het tot stand komen van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de duur van de online cursus proportioneel wordt ingekort.
  • Cursusmateriaal en opdrachten worden wekelijks door MKBM aan de webomgeving toegevoegd.
  • MKBM garandeert niet dat de online cursist met het volgen van de online cursus de gewenste resultaten behaalt. MKBM is uitsluitend verplicht zich in te spannen bij het aanbieden van online cursussen en trainingen.
  • MKBM is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de online cursist op grond van de door de cursus verworven kennis en/of vaardigheden.

  Artikel 14. Diversen

  • Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen MKBM en de Consument worden overeengekomen. Dergelijke afwijkingen verlenen geen enkel recht met betrekking tot toekomstige rechtsbetrekkingen en overeenkomsten. De administratie van MKBM strekt tot bewijs van de door de Consument gedane aanvragen en/of bestellingen, tenzij het tegendeel wordt bewezen. De Consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
  • MKBM is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met de Consument door middel van een enkele mededeling aan de Consument over te dragen aan een derde. De Consument heeft in dat geval het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  • Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met MKBM in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zal de betreffende bepaling nietig zijn en vervangen worden door een door MKBM vastgestelde nieuwe bepaling die rechtens toelaatbaar is.

  Artikel 15. Toepasselijk recht en jurisdictie

  • Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten/geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen die verband houden met een Overeenkomst of de uitvoering van een Overeenkomst tussen de Consument en MKBM, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied waar de Consument woonachtig is.

  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen)

  Aan: MKBM

  Controleer de retourinformatie in uw account op onze website voor het juiste retouradres.

  E-mail: via dit formulier

  Ik/wij* deel/delen hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst met betrekking tot

  de verkoop van de volgende producten: [productbeschrijving]*

  het aanbieden van de volgende digitale inhoud: [beschrijving van digitale inhoud]*

  de uitvoering van de volgende dienst: [dienstbeschrijving]*

  Datum van herroeping*/Ontvangen op* [datum van bestelling voor diensten of ontvangst van producten]

  [Consumentennaam/-namen]

  [Consumentenadres(sen)]

  [Handtekening(en) consument] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

  *Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.