Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MKBMshop.com

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1. Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden MKBMshop.com”; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van MYkillerbodymotivation B.V., gevestigd aan Purmerland 95, 1451MJ te Purmerland, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63088924.

2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie MKBMshop.com een overeenkomst als bedoeld in het volgende lid heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Overeenkomst: iedere tussen MKBMshop.com en de consument, middels het bestelproces op de website tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee MKBMshop.com zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.

4. Website: http://mkbmshop.com.

5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door MKBMshop.com aan de consument te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: cellulite cups, menstruatiecups, boeken, foodprep-bakjes, sportapparatuur, supplementen en kleding.

7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, waaronder elektronische boeken (eboek/ebook).

8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MKBMshop.com, zoals geopenbaard op de website, en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

3. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van MKBMshop.com is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten.

2. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van MKBMshop.com dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling door MKBMshop.com per e-mail aan de consument is bevestigd.

 

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van cellulite cups, menstruatiecups en supplementen, van welke producten de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken. Dit geldt tevens ten aanzien van overige producten, zoals kledingstukken, die om redenen van gezondheidsbescherming dan wel hygiëne, na verbreken van de verzegeling of directe verpakking, redelijkerwijs niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

3. De consument heeft geen recht van ontbinding bij digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd.

4. De consument heeft geen recht van ontbinding bij vibrators en kegelballen.

5. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door MKBMshop.com aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij MKBMshop.com. Zo spoedig mogelijk nadat MKBMshop.com in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal MKBMshop.com de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.

6. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag die producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.

7. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan MKBMshop.com retourneren.

8. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. MKBMshop.com is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen.

9. Retournering van de betreffende producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.

10. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

11. MKBMshop.com zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen na de ontbinding aan de consument terugbetalen, mits de producten door MKBMshop.com zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is MKBMshop.com niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door MKBMshop.com aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

12. Indien de consument het product ‘Killerbody 3: Back in Shape’ wilt retourneren binnen het retourtermijn, maar wel gebruik heeft gemaakt van het de pre-sale actie (gratis ebook ‘De Cellulite Guide’), wordt de normale verkoopprijs van De Cellulite Guide in mindering gebracht op het bedrag dat de consument retour ontvangt.

 

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

1. De levering van bestelde producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres.

2. MKBMshop.com behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.

4. MKBMshop.com spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door MKBMshop.com vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. MKBMshop.com spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van MKBMshop.com treedt niet eerder in dan nadat de consument MKBMshop.com schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen MKBMshop.com haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

5. Overeengekomen leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat MKBMshop.com alle voor de levering benodigde gegevens van de consument heeft ontvangen.

6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

7. Indien MKBMshop.com als gevolg van een aan de consument toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de consument.

 

ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. MKBMshop.com staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit).

2. Het recht van de consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij MKBMshop.com is gereclameerd.

3. Geen grond voor reclames en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan MKBMshop.com toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege MKBMshop.com.

4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKBMshop.com worden geretourneerd.

  

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

1. MKBMshop.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien MKBMshop.com bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 8. | PRIJZEN & BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, levert MKBMshop.com bestellingen af binnen Nederland tegen een verzendtarief van € 3,95. Aflevering in andere landen geschiedt nimmer portvrij, tenzij uitdrukkelijk anders door MKBMshop.com is vermeld. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw, bezorgkosten en eventuele transactiekosten voor Aftrepay.

2. Betaling dient te geschieden op één van de door MKBMshop.com aangewezen betaalmethoden.

3. MKBMshop.com is gerechtigd de aan de consument te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

4. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is MKBMshop.com niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de consument de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan MKBMshop.com verschuldigde bedragen heeft voldaan.

5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is de consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument, één ander conform de Wet Incassokosten.

7. Alle boeken (inclusief e-books) zijn uitgesloten van kortingen en acties.

8. MKBM shop bied de mogelijkheid om achteraf te betalen met AfterPay. AfterPay toetst mogelijk je kredietwaardigheid.

 

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan MKBMshop.com kan worden toegerekend.

2. Gebruik van de producten dient met strikte inachtneming van de eventueel meegeleverde gebruiksaanwijzing plaats te vinden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de consument om te onderzoeken of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik door de consument. Voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de producten in strijd met de eventueel meegeleverde gebruiksvoorschriften, is MKBMshop.com nimmer aansprakelijk.

3. De aansprakelijkheid van MKBMshop.com is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van MKBMshop.com betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. De consument vrijwaart MKBMshop.com van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan MKBMshop.com toerekenbaar is.

5. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van MKBMshop.com.

 

ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, middels het contactformulier op de website, per e-mail of anderszins schriftelijk te worden ingediend bij MKBMshop.com.

2. Bij MKBMshop.com ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. MKBMshop.com dan wel haar toeleveranciers of licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten en de samenstelling daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de consument verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

2. Een aan de consument toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft MKBMshop.com het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 12. l NIEUWSBRIEF

1. De €5,- euro korting die je ontvangt bij het aanmelden van de nieuwsbrief is geldig bij een besteding vanaf €50,- en niet geldig in combinatie met andere acties.

2. Alle boeken (inclusief e-books) zijn ten alle tijden uitgesloten van een korting in onze webshop.

 

ARTIKEL 13. | MERKNAAM EN PORTRETRECHT

1. Indien een bedrijf en/of organisatie zonder overleg of overeenkomst over gaat tot publicatie van beeldmateriaal van of met Fajah Lourens gaat het bedrijf akkoord met de mogelijkheid dat het betreffende bedrijf en/of de betreffende organisatie een factuur ontvangt voor de periode dat zij gebruik maken van het portretrecht van Fajah Lourens.

2. Fajah Hanna Nicole Lourens is in de Benelux eigenaar van de merknaam ‘MKBM’ vastgelegd onder merknummer 1016565 en behoudt zich het exclusief recht om onder deze merknaam haar producten en/of diensten te verkopen. Indien een bedrijf geen licentie heeft afgesloten bij Mykillerbodymotivation B.V., maar wel de merknaam gebruikt, zal Mykillerbodymotivation B.V. het betreffende bedrijf dagelijks €3000,- ex. BTW in rekening brengen totdat het betreffende bedrijf stopt met het onrechtmatig verkopen (van producten) onder de merknaam MKBM.

 

ARTIKEL 14. | RETAILERS

1. Bij afname van producten door retailers en opname als verkooppunt van de producten van MKBM gaat de retailer akkoord dat MKBM, MKBMshop.com en/of Fajah Lourens niet aansprakelijk zijn bij leed dat eventueel wordt veroorzaakt tijdens of bij gebruik van MKBM haar producten.

2. Retailers mogen producten van Fajah Lourens en/of MKBM niet zonder schriftelijke goedkeuring afprijzen.

3. Orders/bestellingen dienen voor levering betaald worden door een retailer.

 

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

1. Alle door MKBMshop.com aan de consument geleverde producten blijven eigendom van MKBMshop.com totdat de consument al zijn betalingsverplichtingen ter zake is nagekomen.

2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

4. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Back to Top
X